ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าวการเมือง 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:08 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจำเป็นที่ต้องจ่าย ภายในวงเงิน 11,319.580 ล้านบาท ตามนัยมาตรา 7 (7) ของพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยให้ ขสมก. รับภาระเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน ตลอดจนให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน และให้ ขสมก. ดำเนินการขอบรรจุวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 11,319.580 ล้านบาท (ประกอบด้วยการชำระค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน เพื่อให้ ขสมก. มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งการกู้เงินของ ขสมก. ในครั้งนี้จะทำให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้ประมาณร้อยละ 5.317 – 5.572 หรือประมาณเดือนละ 21.286 ล้านบาท หรือปีละ 255.433 ล้านบาท

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 มิถุนายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ