ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อย

ข่าวการเมือง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:22 น. —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างระเบียบ
ประเด็น/รายละเอียด

1. การยกเลิกระเบียบฉบับเดิม

       ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

2. ผลใช้บังคับ

       กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561

3. หลักเกณฑ์การนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานอ้อยและน้ำตาลทราย

       กำหนดให้โรงงานอ้อยและน้ำตาลทรายนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล โดยคำนวณจากปริมาณอ้อยที่ชาวไร่อ้อยส่งให้แก่โรงงานในแต่ละฤดูการผลิต อัตรายี่สิบบาทต่อหนึ่งตันอ้อย โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้
       (1) งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน
       (2) งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม
       (3) งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม
       (4) งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม
       เงินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับ ให้ตกเป็นของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

4. การเรียกคืนเงิน

       เงินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับจากโรงงานใดตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ฯ ที่เป็นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ส่งคืนแก่โรงงานนั้นตามจำนวนที่ได้รับมา

5. กรณีโรงงานไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

       กรณีโรงงานไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะได้ทำการชำระเสร็จสิ้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 มิถุนายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ