ข่าวอินโฟเควสท์
17:03 รัฐบาลอังกฤษขานรับจีนปล่อยตัวจนท.สถานกงสุลประจำฮ่องกง   รัฐบาลอังกฤษแสดงความยินดีในวันนี้กับการที่รัฐบาลจีนได้ปล่อยตัวนายไซม่อน เฉิง เจ้าหน้าที…
16:38 สื่อเผยตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาหวังสลายกลุ่มผู้ประท้วงวันนี้   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ตำรวจฮ่องกงได้ใช้แก๊สน้ำตาในวันนี้ เพื่อพยายามจะสลายกลุ่ม…
16:14 "อรุณ เจทลีย์" อดีตรมว.คลังอินเดีย เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 66 ปี   นายอรุณ เจทลีย์ อดีตรมว.คลังของอินเดีย เสียชีวิตแล้วในวันนี้ที่โรงพยาบาล AIIMS …
15:09 ไต้หวันเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเกินคาด ได้อานิสงส์จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน   กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น…
13:43 "ทรัมป์" เผยจะไม่ยับยั้ง หาก "พาวเวล" ขอลาออกจากตำแหน่ง   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐได้วิพากษ์วิจารณ์นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง…

ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อย

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 17:22:53 น.

เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างระเบียบ
ประเด็น/รายละเอียด
1. การยกเลิกระเบียบฉบับเดิม

ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

2. ผลใช้บังคับ
กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561
3. หลักเกณฑ์การนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานอ้อยและน้ำตาลทราย

กำหนดให้โรงงานอ้อยและน้ำตาลทรายนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล โดยคำนวณจากปริมาณอ้อยที่ชาวไร่อ้อยส่งให้แก่โรงงานในแต่ละฤดูการผลิต อัตรายี่สิบบาทต่อหนึ่งตันอ้อย โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

(1) งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน
(2) งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม
(3) งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม
(4) งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม

เงินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับ ให้ตกเป็นของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

4. การเรียกคืนเงิน

เงินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับจากโรงงานใดตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ฯ ที่เป็นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ส่งคืนแก่โรงงานนั้นตามจำนวนที่ได้รับมา

5. กรณีโรงงานไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

กรณีโรงงานไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะได้ทำการชำระเสร็จสิ้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 มิถุนายน 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง