ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:54 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

กษ. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กำหนดให้จังหวัดตราด มีเขตทะเลชายฝั่ง ดังต่อไปนี้ (1) ระยะ 5 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง (2) ระยะ 3 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ แต่เนื่องจากการจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตามชายฝั่งทะเล ทำให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายของชาวประมง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเขตทะเลชายฝั่งมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายโดยไม่เจตนา ลดความขัดแย้งของชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำภายใน และเขตทะเลชายฝั่งของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กษ. จึงเห็นสมควรปรับปรุงเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดเสียใหม่ โดยแก้ไขรูปแผนที่ท้ายกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวข้างต้น จาก “กำหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นโค้งเว้าตามชายฝั่งทะเล” เป็น “กำหนดเขตทะเลชายฝั่งเป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด” แทน ซึ่งการแก้ไขแผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว จะทำให้แนวเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดเปลี่ยนไป โดยเดิมมีระยะ 5 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง และระยะ 3 ไมล์ทะเล เป็น 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดตราด พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้จังหวัดตราดมีเขตทะเลชายฝั่งระยะ 3 – 6.48 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่ น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่งและชายเกาะ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ทั้งนี้ เขตทะเลชายฝั่ง ไม่รวมถึงเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 มิถุนายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ