การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง

ข่าวการเมือง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:15 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน โดยให้เริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการบ้านมั่นคง เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งต่อมาได้จัดเป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 2 ส่วน ได้แก่ 1) งบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงชุมชน (เช่น การถมดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างถนนในชุมชน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น) การพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการในชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินโครงการ และ 2) สินเชื่อในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งว่า การดำเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ผ่านมาในปี 2553 – 2560 พบว่า งบประมาณในส่วนพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ผ่านมาในปี 2553 - 2561 มีราคาสูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอปรับแนวทางการอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย โดยขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติไว้ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มิถุนายน 2552) เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน (เพิ่มในส่วนงบพัฒนาปรับปรุงชุมชน) โดยให้เริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ซึ่งการขอเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น (ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 20 ปี) จาก 55,200 ล้านบาท เป็น 61,793.342 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6,593.342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94) รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท
ระยะเวลา (20 ปี) จำนวนครัวเรือน เป้าหมาย
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) 67,210
พ.ศ. 2560 5,000
พ.ศ. 2561 6,710
พ.ศ. 2562 5,500
พ.ศ. 2563 20,000
พ.ศ. 2564 30,000
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) 150,000
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574) 200,000
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579) 272,790
รวม (พ.ศ. 2560– 2579) 690,000

ระยะเวลา (20 ปี)

     งบประมาณ          เดิม (80,000 บาท) ต่อครัวเรือน  ขอเพิ่มในครั้งนี้ (89,800 บาท) ต่อครัวเรือน
     ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)          5,376.80               5,866.80
     พ.ศ. 2560                     400                   -
     พ.ศ. 2561                    536.8                   -
     พ.ศ. 2562                     440                   -
     พ.ศ. 2563                    1,600                 1,796
     พ.ศ. 2564                    2,400                 2,694
     ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569)           12,000                13,470
     ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574)           16,000                17,960
     ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579)          21,823.20               24,496.54
     รวม (พ.ศ. 2560– 2579)              55,200               61,793.34

     ระยะเวลา (20 ปี)          งบประมาณที่เพิ่มขึ้น (บาท)
     ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)             490
     พ.ศ. 2560                      -
     พ.ศ. 2561                      -
     พ.ศ. 2562                      -
     พ.ศ. 2563                     196
     พ.ศ. 2564                     294
     ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569)            1,470
     ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574)            1,960
     ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579)          2,673.34
     รวม (พ.ศ. 2560– 2579)             6,593.34

     ระยะเวลา (20 ปี)                หมายเหตุ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)

     พ.ศ. 2560                      -
     พ.ศ. 2561                      -
     พ.ศ. 2562                      -
     พ.ศ. 2563                      -
     พ.ศ. 2564                      -
     ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569)     ปีละ 30,000 ครัวเรือน
     ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574)     ปีละ 40,000 ครัวเรือน
     ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579)     ปีละ 50,000 ครัวเรือน
              (เฉพาะปี 2579 เป้าหมาย 32,790 ครัวเรือน)
     รวม (พ.ศ. 2560– 2579)                -

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 มิถุนายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ