ข่าวอินโฟเควสท์
01:33 รัฐบาลสหรัฐ-คองเกรสเร่งเจรจาข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้ เลี่ยงวิกฤตชัตดาวน์   นางแนนซี เพโรซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า ตนหวังว่าจะมีการยื่น…
01:11 ต่างชาติเมินซื้ออสังหาฯสหรัฐ ส่งผลวอลุ่มวูบ ขณะจีนเผ่นหนีมากที่สุด   สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ต่างชาติได้ลด…
00:46 "โบอิ้ง"เตรียมควัก 50 ล้านดอลล์เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 737 MAX ตก   บริษัทโบอิ้งแถลงในวันนี้ว่า ทางบริษัทจะนำเงิน 50 ล้านดอลลาร…
00:23 ตำรวจบัลกาเรียรวบตัวแฮกเกอร์ลักลอบเจาะระบบเครือข่ายกรมสรรพากร   สำนักงานอัยการเปิดเผยว่า ตำรวจบัลกาเรียได้จับกุมตัวชายชาวบัลกาเรียอายุ 20 ปีราย…
00:10 อียิปต์เผยเศรษฐกิจโต 5.6% ในปี 2018/2019 ขณะตั้งเป้า 6% ในปี 2019/2020   กระทรวงการคลังอียิปต์เปิดเผยว่า เศรษฐกิจอียิปต์มีการขยายตัว 5.6% ในปีง…

การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 16:15:56 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน โดยให้เริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการบ้านมั่นคง เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งต่อมาได้จัดเป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 2 ส่วน ได้แก่ 1) งบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงชุมชน (เช่น การถมดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างถนนในชุมชน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น) การพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการในชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินโครงการ และ 2) สินเชื่อในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งว่า การดำเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ผ่านมาในปี 2553 – 2560 พบว่า งบประมาณในส่วนพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ผ่านมาในปี 2553 - 2561 มีราคาสูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอปรับแนวทางการอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย โดยขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติไว้ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มิถุนายน 2552) เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน (เพิ่มในส่วนงบพัฒนาปรับปรุงชุมชน) โดยให้เริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ซึ่งการขอเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น (ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 20 ปี) จาก 55,200 ล้านบาท เป็น 61,793.342 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6,593.342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94) รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ระยะเวลา (20 ปี)                      จำนวนครัวเรือน เป้าหมาย

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)                 67,210

พ.ศ. 2560                                   5,000

พ.ศ. 2561                                   6,710

พ.ศ. 2562                                   5,500

พ.ศ. 2563                                  20,000

พ.ศ. 2564                                  30,000

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569)                150,000

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574)                200,000

ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579)                272,790

รวม (พ.ศ. 2560– 2579)                     690,000

ระยะเวลา (20 ปี)

งบประมาณ                    เดิม (80,000 บาท) ต่อครัวเรือน    ขอเพิ่มในครั้งนี้ (89,800 บาท) ต่อครัวเรือน

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)                    5,376.80                              5,866.80

พ.ศ. 2560                                          400                                     -

พ.ศ. 2561                                        536.8                                     -

พ.ศ. 2562                                          440                                     -

พ.ศ. 2563                                        1,600                                 1,796

พ.ศ. 2564                                        2,400                                 2,694

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569)                      12,000                                13,470

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574)                      16,000                                17,960

ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579)                   21,823.20                             24,496.54

รวม (พ.ศ. 2560– 2579)                           55,200                             61,793.34

ระยะเวลา (20 ปี)                   งบประมาณที่เพิ่มขึ้น (บาท)

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)                         490

พ.ศ. 2560                                            -

พ.ศ. 2561                                            -

พ.ศ. 2562                                            -

พ.ศ. 2563                                          196

พ.ศ. 2564                                          294

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569)                       1,470

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574)                       1,960

ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579)                    2,673.34

รวม (พ.ศ. 2560– 2579)                         6,593.34

ระยะเวลา (20 ปี)                                หมายเหตุ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)

พ.ศ. 2560                                            -

พ.ศ. 2561                                            -

พ.ศ. 2562                                            -

พ.ศ. 2563                                            -

พ.ศ. 2564                                            -

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569)          ปีละ 30,000 ครัวเรือน
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574)          ปีละ 40,000 ครัวเรือน
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 - 2579)          ปีละ 50,000 ครัวเรือน
(เฉพาะปี 2579 เป้าหมาย 32,790 ครัวเรือน)

รวม (พ.ศ. 2560– 2579)                                -

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 มิถุนายน 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง