ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

ข่าวการเมือง Tuesday June 25, 2019 16:40 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System:EPS) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้ พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว โดยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงแรงงานเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) เนื่องจากบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่ได้ลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ครบกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 แต่โดยที่บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวระบุว่า บันทึกความเข้าใจจะยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างที่มีการดำเนินการเพื่อต่ออายุ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะร้องขอให้มีการสิ้นสุดเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น บันทึกความเข้าใจฯ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก่อนที่บันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุด สาธารณรัฐเกาหลีได้เสนอขอปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลี และปรับเพิ่มการนำระบบ Point System (วิธีการคัดเลือกคนหางาน ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS – Test of Proficiency in Korean : TOPIK และการทดสอบทักษะและสมรรถภาพร่างกาย) มาใช้ในการดำเนินการคัดเลือกคนงานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี โดยยังคงหลักการเดิม ซึ่งกระทรวงแรงงานได้พิจารณาปรับแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว รวมทั้งกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ทบทวนและเห็นชอบเนื้อหาตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ฝ่ายไทยปรับแก้ไขด้วยแล้ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 มิถุนายน 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ