ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2562

ข่าวการเมือง Tuesday August 20, 2019 17:55 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ของ กก. โดยกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ กก. โดยกรมพลศึกษา จำนวน 7,860,000 บาท ทั้งนี้ ประมาณการรายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 431,640 บาท จะส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กก. รายงานว่า

1. ปัจจุบันประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย (Asian Schools Football Federation : ASFF) วาระ 2 ปี (พ.ศ. 2561 – 2562) โดยสหพันธ์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ / รายละเอียด

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย โดยการจัดการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและมิตรภาพระหว่างเยาวชนโดยผ่านการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน

ประเทศสมาชิก 13 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย

การจัดการแข่งขันฟุตบอล - จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2513 และจัดมาแล้ว 46 ครั้ง โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพ 9 ครั้ง

  • จัดการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 15 ปี ทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2547 และจัดมาแล้ว 12 ครั้ง โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพ 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ประเทศไทยจัดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง

2. อธิบดีกรมพลศึกษาในฐานะประธานสหพันธ์ฯ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ เมืองอัครา สาธารณรัฐอินเดีย โดยที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียภายใต้สหพันธ์ฯ

3. การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหพันธ์ฯ การประชุมคณะกรรมการเทคนิคของสหพันธ์ฯ การประชุมผู้จัดการทีม และการประชุมผู้ตัดสิน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ / รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมงาน

ผู้บริหารหรือผู้แทนประเทศสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชียเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ฯ และคาดว่าจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7 ทีม จาก 7 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศมาเลเซีย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และประเทศไทย) โดย 1 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬา 14 คน หัวหน้าคณะนักกีฬา 1 คน ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 3 คน ผู้ตัดสิน 1 คน และแพทย์ประจำทีม 1 คน รวม 21 คนต่อทีม

ผลกระทบเชิงบวกต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของประเทศ

1. เป็นการแสดงบทบาทและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนและการประชุมองค์กรกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ

2. เป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทยสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขัน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนไทยเพื่อให้สามารถยกระดับการเล่นกีฬาสู่มาตรฐานสากลต่อไป รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสมรรถนะด้านกีฬา และกระชับความสัมพันธ์ มิตรภาพ ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

3. เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในความมีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อประชาคมโลก

4. เป็นโอกาสการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างการรับรู้ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทยต่อนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายและแหล่ง ที่มา

7,860,000 บาท จากงบประมาณของ กก. โดยกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ประมาณการรายรับ

เก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน จากประเทศสมาชิกสหพันธ์ฯ ที่จัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 431,640 บาท โดยประมาณการรายรับทั้งหมดจะส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป (อัตราตามที่กำหนดไว้ในธรรมนูญของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย)

รายละเอียด

Participation Fee

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน

จำนวน 6 ทีม

อัตราค่าธรรมเนียม 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีม

เป็นเงิน (บาท) 99,000

Registration Fee

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน

จำนวน 6 ทีม x 21 คน x 8 วัน

อัตราค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวัน

เป็นเงิน (บาท) 332,640

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท) 431,640

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33 บาท

ทั้งนี้ ธรรมนูญของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย (Constitution of the Asian Schools Football Federation)1 กำหนดให้ประเทศเจ้าภาพจะต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันกำหนดการและสถานที่ก่อนการจัดการแข่งขันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการแข่งขัน ในการนี้ กก. โดยกรมพลศึกษาจึงมีหนังสือเชิญประเทศสมาชิกสหพันธ์ฯ เพื่อจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันและการประชุมดังกล่าวแล้ว

4. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติในปี 2562 ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาลโดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และแผนยุทธศาสตร์ด้านกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 กฎ ระเบียบที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 สิงหาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ