ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกัน

ข่าวการเมือง Tuesday August 27, 2019 17:41 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้

1. ให้กระทรวงกลาโหม (กห.)จัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกัน

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้

ในกรณีมอบหมายผู้แทน ให้กระทรวงต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯต่อไป หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ให้กระทรงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม(กำหนดการลงนามในวันที่ 2 กันยายน 2562 ในห้วงการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562)

ร่างความตกลงฯว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับต่อกัน เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ ร่างความตกลงฯประกอบด้วย1)คำจำกัดความ 2)หน่วยงานที่มีอำนาจด้านการเก็บรักษาความปลอดภัย 3)ระดับการกำหนดชั้นความลับ 4)การส่งผ่านข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับ 5) การคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับที่ถูกส่งผ่าน 6) การแปล การผลิตซ้ำ และการทำลายข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับ 7) การสูญหาย การเปิดเผย และความเสียหายของข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับ 8) การเข้าถึงข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับ 9)การเยือน 10)สัญญาที่มีชั้นความลับ 11)การระงับข้อพิพาท 12) ค่าใช้จ่าย และ 13) ข้อบทสุดท้าย

ทั้งนี้ การจัดทำร่างความตกลงฯ จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขสำหรับการคุ้มครองข่าวสารที่มีชั้นความลับที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสองประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ