ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday September 17, 2019 17:25 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ สำหรับวันปิดประชุมในร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรรับไปพิจารณา แล้วแจ้งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน ก่อนนำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น โดยที่คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาตามมาตรา 122 วรรคสามและวรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น บัญญัติให้เมื่อมี ความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม สมัยวิสามัญก็ได้ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว สำหรับวันปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา นั้น เห็นสมควรให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร รับไปพิจารณา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ