ข่าวอินโฟเควสท์
08:33 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 31.75 จุด เหตุนักลงทุนกังวลสภาอังกฤษอภิปราย Brexit   ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (18 ต.ค.) เนื่องจากนักลงท…
08:26 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุถูกกดดันหลังบริษัทยุโรปปรับลดคาดการณ์ยอดขายปีนี้   ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (18 ต.ค.) โดยถูกกดดันจ…
08:13 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อนค่า ขณะปอนด์,ยูโรแข็ง รับความหวังเกี่ยวกับ Brexit   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้…
07:53 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4.2 เหตุนักลงทุนเทขายทางเทคนิค   สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (18 ต.ค.) โดยถูกกดดันจากการที่นักลงท…
07:13 ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 15 เซนต์ เหตุตลาดวิตกดีมานด์อ่อนแอ   สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (18 ต.…

พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ฉบับที่ 4) (Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Agreement)

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 18:13:15 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไข้เพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามแล้ว ตามที่สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป โดยให้กระทรวงต่างประเทศดำเนินการมอบสัตยาบันสารหรือสารของพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติม ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว

สาระสำคัญของพิธีสารฯ
1. กำหนดเกี่ยวกับการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ (PPR) ในพิธีสารฯได้แก่
ระดับของเงื่อนไข

1. การห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ เท่ากับที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า (TRIMs) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเป็นระดับที่ผูกพันไว้ในความตกลง ACIA เดิม

ห้ามรัฐกำหนด
1) ระดับหรือร้อยละในการส่งออกสินค้า
2) ระดับหรือร้อยละของการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
3) ให้นักลงทุนซื้อ ใช้ หรือให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าที่ผลิตในประเทศหรือซื้อสินค้าจากบุคคลหรือองค์กรอื่นใดในประเทศ

4) ผูกโยงปริมาณหรือมูลค่าการนำเข้ากับปริมาณหรือมูลค่าการส่งออก หรือกับจำนวนการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของนักลงทุน

ระดับของเงื่อนไข

2. การห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติที่มีระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลง TRIMs ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ในร่างพิธีสารนี้

ห้ามรัฐกำหนด

1) จำกัดการขายสินค้าในประเทศที่การลงทุนของนักลงทุนผลิตหรือจัดหามา โดยผูกโยงการขายดังกล่าวกับปริมาณ มูลค่าการส่งออกหรือรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของผู้ลงทุน

2) จำกัดการจัดส่งสินค้าที่มีการลงทุนผลิตในประเทศ ไปยังตลาดภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ หรือไปยังตลาดโลก

2. กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องประเมินและทบทวนข้อบท PPR เพื่อพิจารณาเงื่อนไขหรือองค์ประกอบเพิ่มเติม เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนต้องตั้งสำนักงานใหญ่ของตนสำหรับภูมิภาคใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับตลาดโลกในประเทศที่จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายปีในที่ประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน

3. กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถจัดทำรายการข้อสงวนได้ หากมีข้อกังวลว่ามาตรการของรัฐมาตรการใดจะขัดต่อข้อบท PPR โดยประเทศสมาชิกจะต้องหารือเรื่องการจัดทำรายการข้อสงวนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับจากวันที่พิธีสารฯ นี้ มีผลใช้บังคับเว้นแต่บรรดาสมาชิกจะตกลงเป็นอย่างอื่น

4. กำหนดให้ข้อบท PPR ในความตกลง ACIA จะไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อบทว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (Invertor State Dispute Settlement) ซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่สามารถฟ้องร้องรัฐได้ หากรัฐทำผิดเงื่อนไขในข้อบท PPR

5. กำหนดว่าพิธีสารฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง ACIA และจะมีผลบังคับใช้หลังจากรัฐสมาชิกทุกรัฐได้แจ้งความสมบูรณ์ของกระบวนการภายในของตนโดยการยื่นสัตยาบันสารหรือสารให้ความยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียนทั้งนี้ สาระสำคัญเป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของข้อบทการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ (Prohibition of Performance Requirements : PPR) เช่นกำหนดให้ใช้วัตถุดิบในประเทศกำหนดสัดส่วนปริมาณหรือมูลค่าของการนำเข้าและส่งออก หรือการกำหนดปริมาณเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาลงทุน ห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติที่มีระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade –Related Investment Measures: TRIMs) ขององค์การการค้าโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับความตกลงให้มีมาตรฐานที่สูงและเป็นสากลมากขึ้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง