การรับรองร่างปฏิญญาและมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

ข่าวการเมือง 17 กันยายน พ.ศ. 2562 18:21 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาและมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

ร่างปฏิญญาฯ มีสาระสำคัญเพื่อย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐผู้ให้สัตยาบันและรัฐผู้ลงนามสนธิสัญญาฯ ที่จะร่วมกันรักษาไว้ซึ่งพลวัตในการส่งเสริมและผลักดันการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาฯ และการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อสร้างการดำเนินงานภายใต้กรอบสนธิสัญญาฯ ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ร่างปฏิญญาฯ ได้กล่าวถึงการให้สัตยาบันของไทย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมความเป็นสากลของสนธิสัญญาฯ

ทั้งนี้ร่างปฏิญญาฯ จะมีการรับรองในการประชุมเพื่อส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2562 ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ