ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา

ข่าวการเมือง Tuesday September 17, 2019 18:22 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้ สะพานมิตรภาพไทย –เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพาน (ฝ่ายไทย) ตามนัยข้อ 4 ของร่างความตกลงดังกล่าว โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน สำหรับการลงนามดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์สะพาน เขตแดน การบริหารและบำรุงรักษาสะพาน การจัดตั้งองค์กรบริหารและบำรุงรักษาสะพาน การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับตลิ่ง ค่าผ่านสะพาน การปรับปรุงระเบียบการผ่านแดน การผ่านสะพานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการบำรุงรักษาสะพาน และระบบจราจร

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ