การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deep of Grant) เรือลาดตะเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

ข่าวการเมือง Monday October 7, 2019 17:55 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่าง PCG และสำนักงาน ป.ป.ส. ร่างหนังสือตราสารฯ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ CCDAC และร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส และ LCDC โดยมอบหมายให้เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในหนังสือตราสาร ฯ ทั้งสามฉบับ และ อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยสำนัก ป.ป.ส. สามารถดำเนินการแก้ไขร่างหนังสือตราสาร ฯ ทั้งสามฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทยได้ก่อนการลงนาม (หากมีความจำเป็น ให้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

สาระสำคัญของร่างหนังสือตราสาร ฯ ทั้ง 3 ฉบับ

(1) ร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่าง PCG และสำนักงาน ป.ป.ส.

1.1 เลขาธิการ ป.ป.ส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย และผู้บังคับการ PCG (Commander of Singapore Police Coast Guard) เป็นผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ลงนามในร่างหนังสือตราสารฯ

1.2 เรือลาดตระเวน จำนวน 3 ลำ จะถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส.จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ (The Singapore Police Force :SPF)

1.3 กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียม ในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของราชอาณาจักรไทย (หากมี)และจะร่วมกับ SPF ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนเรือลาดตระเวนดังกล่าว

(2) ร่างหนังสือตราสารฯ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ CCDAC

2.1 เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและเลขาธิการ CCDAC เป็นผู้แทนรัฐบาล เมียนมาลงนามในร่างหนังสือตราสารฯ

2.2 เรือลาดตระเวน 2nd Gen PT Boat จำนวน 1 ลำ จะถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ CCDAC ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว CCDAC จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสำนักงาน ป.ป.ส.

2.3 CCDAC จะรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนทั้งหมดตามเกณฑ์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (หากมี) และจะร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนเรือลาดตะเวนดังกล่าว

(3) ร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส และ LCDC

3.1 เลขาธิการ ป.ป.ส .เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและเลขาธิการ LCDC เป็นผู้แทนรัฐบาลลาวลงนามในหนังสือตราสาร ฯ

3.2 เรือลาดตะเวน SU Boat จำนวน 1 ลำจะถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ LCDC ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว LCDC จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสำนักงาน ป.ป.ส.

3.3 LCDC จะรับผิดชอบต่อภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์และ การจดทะเบียนทั้งหมดตามเกณฑ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หากมี) และจะร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนเรือลาดตะเวนดังกล่าว

ทั้งนี้ การสนับสนุนเรือลาดตะเวนดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแสดงถึงเจตนารมณ์และการดำเนินการร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญร่วมกัน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ