ร่างสุดท้าย (Final Draft) ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019 – 2024

ข่าวการเมือง Monday October 7, 2019 17:56 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019-2024 และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามเอกสารดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนลงนามเอกสารดังกล่าวข้างต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จะมีการลงนามในร่างบันทึกฯ ดังกล่าว ในระหว่าง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 (AMAF) ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12-17 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

สาระสำคัญของงร่างบันทึกฯ สำหรับปี 2019-2024 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรองในเรื่องการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ของอาเซียนในตลาดโลก รวมถึงการเสริมความพยายามเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะนำไปสู่การขยายตลาด การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและอาหาร เป็นฐานสำหรับการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบในการผลิตที่ยั่งยืน ภายใต้แผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครอบคลุมสินค้าจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์ โกโก้ มะพร้าว กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ น้ำมันปาล์ม เมล็ดถั่ว และถั่วฝัก พริกไทย มันสำปะหลัง ชา ปลาทูน่า และหม่อนไหม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างน้อยสองประเทศขึ้นไป โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานให้จัดตั้งคณะทำงานรายสินค้าและองค์กรภาคประชาชนของอาเซียนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยดำเนินงานตามแผนงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วมอาเซียนภายใต้แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ทราบและรับรองผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อทราบตามลำดับ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ