ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 3 ฉบับ

ข่าวการเมือง Tuesday October 15, 2019 17:23 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นการยกเลิกบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 6 ฉบับ เพื่อจัดทำบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานท้ายกฎกระทรวงใหม่ โดยปรับปรุงเงื่อนไขเรื่องขนาดกำลังแรงม้าของเครื่องจักรและจำนวนคนงานของโรงงาน

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับโรงงานจำพวกที่ 3 เช่น อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การขยายโรงงาน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานรายปี สำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 เช่น อัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ใช้เครื่องจักร และอัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่ใช้เครื่องจักรไม่ถึงห้าสิบแรงม้า

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 ตุลาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ