เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 19

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 18:26 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองตามข้อ 1.1 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting : TELMIN) ครั้งที่ 19 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ดำเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารตามข้อ 1.[ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองจะต้องผ่านการพิจารณาในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting : TELSOM) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2562 ก่อนได้รับการรับรองในการประชุม TELMIN ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)]

สาระสำคัญของเรื่อง

ดศ. รายงานว่า

1.1 สปป.ลาว กำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TELMIN ครั้งที่ 19 และ TELSOM ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยในการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN TELSOM – ASEAN Telecommunication

Regulators’ Council (ATRC) Leaders’ Retreat Meeting] ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่ประชุมได้มีการหารือการเตรียมการสำหรับการประชุม TELMIN ครั้งที่ 19 โดยที่ประชุมรับทราบว่า จะมีการนำเสนอให้มีการรับรองเอกสารจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

(1) ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ (Vientiane Declaration) ว่าด้วยการเชื่อมโยงอัจริยะเพื่อการเปลี่ยนแปลงอาเซียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล)

(2) ร่างข้อเสนอแนวทางสำหรับกลไกการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียน (Proposed Approach for ASEAN Cross Border Data Flows Mechanism) เป็นแนวทางแบบสมัครใจเพื่ออำนวยความสะดวกการไหลเวียนข้อมูลในอาเซียนและอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับกรอบการคุ้มครองข้อมูลของอาเซียน

(3) ร่างแนวปฏิบัติของอาเซียนเพื่อการฟื้นฟูและซ่อมบำรุงเคเบิลใต้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ASEAN Guidelines for Strengthening Resilience and Repair of Submarine Cables)

(4) ร่างขอบเขตการปฏิบัติงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (Terms of Reference ASEAN Digital Ministers’ Meeting)

(5) ร่างขอบเขตการปฏิบัติงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัล (Term of Reference

ASEAN Digital Senior Officials’ Meeting)

1.2 ร่างเอกสารตามข้อ 1.1 ได้ผ่านการพิจารณาและเป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ในลำดับถัดไป ร่างเอกสารจะต้องผ่านการพิจารณาในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting : TELSOM) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 ก่อนได้รับการรับรองในการประชุม TELMIN ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

1.3 ร่างเอกสารที่จะรับรองในระหว่างการประชุม TELMIN ครั้งที่ 19 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินกิจกรรมและความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงด้านดิจิทัลให้มีความก้าวหน้า

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ