ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:36 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ใหม่

2. กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขรายการในใบอนุญาต โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต ในกรณีที่นำเรือประมงลำอื่นมาทดแทนเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมง เครื่องมือทำการประมง พื้นที่ทำการประมง หรือห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงได้หรือปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ ทำการประมง

3. กำหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถนำปริมาณสัตว์น้ำที่ได้รับการจัดสรรโอนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นได้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ