ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย - สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ

ข่าวการเมือง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:35 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย - สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ) และให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ (จะมีการจัดพิธีลงนามในร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : ADMM - Plus) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร)

สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กห. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนอื่น ๆ อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการฝึกและศึกษา การเสริมสร้าง ขีดความสามารถ การปฏิบัติการร่วมกัน และการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงและการทหารให้มีความทันสมัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกลไกความมั่นคงในภูมิภาค ที่ทั้งสองฝ่ายตระหนักและพยายามรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนและบทบาทสำคัญของกลไกสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่นำโดยอาเซียน ซึ่งรวมถึงกลไกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาที่สนับสนุนความไว้วางใจและการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ