การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนำเข้ารำสกัดน้ำมันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวการเมือง Tuesday November 12, 2019 15:41 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนำเข้ารำสกัดน้ำมันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนำเข้ารำสกัดน้ำมันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนำเข้ารำสกัด น้ำมันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

3. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2

สาระสำคัญของร่างพิธีสารฯ เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) รำสกัดน้ำมันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มของไทยที่ส่งออกไปจีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกากสกัดน้ำมันด้วยกระบวนการบีบจากรำข้าวและปาล์มน้ำมัน โดยต้องปราศจากศัตรูพืชกักกัน และมาจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำส่งรายชื่อโรงงานให้สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ( GACC) พิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ ของ GACC

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องตรวจสอบและรับรองว่าโรงงานได้มีการควบคุมสุขอนามัย ตั้งแต่ กระบวนการผลิตสินค้า ผลผลิตขั้นสุดท้าย โกดัง และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพื่อให้รำสกัดน้ำมันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอม โดยต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองการรมยาไปกับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มและรำสกัดน้ำมันที่ส่งไปจีนทุกครั้ง

3) เมื่อผลิตภัณฑ์รำสกัดน้ำมันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มไปถึงด่านนำเข้าของสาธารณประชาชนจีน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและกักกัน ณ ด่านนำเข้า หากตรวจพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขพิธีสารฉบับนี้ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย การแก้ไข ส่งกลับ ทำลายสินค้า หรือระงับการนำเข้าเป็นรายสถานประกอบการ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ