ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก

ข่าวการเมือง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:29 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอการขอปรับเพิ่มสิทธิลดหย่อน ค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่

1. ผู้ที่ไปร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีและครอบครัว

2. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิและครอบครัวในกรณีสงครามต่าง ๆ (เช่น สงคราม เวียดนาม สงครามในทวีปยุโรป สงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นต้น)

3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญและครอบครัว

4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

5. ผู้ได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 2

6. ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 1 และครอบครัว รวมถึงครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1

รวมจำนวนทั้งสิ้น 27,307 ราย ซึ่งได้สิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีอยู่

ก่อนแล้ว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 สิงหาคม 2496 24 พฤษภาคม 2531 และ 12 กรกฎาคม 2537) จากเดิม ครอบครัวละ 45 หน่วยต่อเดือน เป็น ครอบครัวละ 50 หน่วยต่อเดือนและให้กระทรวงกลาโหมกำกับดูแลให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการดำเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

สำหรับการขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 หรือเหรียญราชการชายแดน หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าที่มีคุณสมบัติเป็นทหารผ่านศึกและได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 แล้วเท่านั้น จำนวน 102,000 ราย ให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสฟ้ารายละ 50 หน่วยต่อเดือน (ใช้งบประมาณจำนวน 204 ล้านบาทต่อปี) นั้น ให้กระทรวงกลาโหม (องค์การทหารผ่านศึก) พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีการขยายสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนั้น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรพิจารณาการให้สิทธิพิเศษและบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้เป็นภาระงบประมาณที่สูงเกินไป รวมทั้งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอสิทธิพิเศษดังกล่าว ควรที่จะพิจารณาประเภทการสงเคราะห์ตามสิทธิที่พึงได้รับลดหลั่นตามชั้นบัตร เช่นเดียวกับแนวทางการให้สวัสดิการอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และการพิจารณากรอบอัตราการเพิ่มจำนวนของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 ในอนาคต ให้ครอบคลุม ครบถ้วน รวมถึงการขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ถือบัตรชั้นที่ 3 กระทรวงกลาโหมควรพิจารณาการจัดลำดับหรือกลุ่มผู้ถือบัตรตามฐานรายได้ที่ได้รับในการให้สิทธิพิเศษดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาแหล่งเงินขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ