การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 3

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 17:57 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา มินามาตะฯ สมัยที่ 3 และเห็นชอบต่อท่าทีของไทยสำหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยฯ ที่มิใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 มีกำหนดพิจารณาวาระแรกเพื่อรับรองรายงานและข้อตัดสินใจต่าง ๆ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

สาระสำคัญ

1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 รวมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย (1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ (3) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (5) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (7) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (8) ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ (9) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว

2. ท่าทีของไทยสำหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 จะสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้ำของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 จะพิจารณา 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ประเด็นด้านเทคนิควิชาการ 2)ประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3) ประเด็นกลไกสนับสนุนทางการเงิน 4) ประเด็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5) ประเด็นสนับสนุนการดำเนินงานของอนุสัญญามินามาตะฯ และ 6) ประเด็นอื่น ๆ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ