ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 17:59 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ สกพอ. สามารถพิจารณาดำเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของฝ่ายไทย ตามที่ สกพอ. เสนอ

สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง KOTRA และ สกพอ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA เพื่อส่งเสริมการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างกัน พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย ตลอดจนให้การสนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด

2. การส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 และทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA ในโอกาสการพบหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ