การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 18:06 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และ ร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

1. ร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 การพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอสดีจี) ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 และยอมรับถึงความสำคัญของการดำเนินงานแบบพหุภาคีและพหุมิติในการขับเคลื่อนวาระด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และชุมชน

1.2 การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาที่มีพลวัต ยืนยันถึงบทบาทของสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในการขจัดความยากจน เสริมพลังประชาชนและในการลดผลกระทบของการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.3 การบูรณาการสิทธิคนพิการ รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ และยอมรับถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนการดำเนินงานจากฐานการสงเคราะห์ไปสู่การดำเนินการเสริมพลังฐานสิทธิในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

1.4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก รับทราบเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก พ.ศ. 2559 – 2563 และการรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญโดยผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งประกอบด้วย ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน

2. ร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและ การพัฒนา ครั้งที่ 6 มีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอสดีจี) โดยพิจารณาถึงความคืบหน้าของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนและประเทศอาเซียนบวกสามในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในภูมิภาค

2.2 ความร่วมมือในประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในประเด็นด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา รับทราบผลการพิจารณาของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 12 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่นชมและยินดีต่อการสนับสนุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และมุ่งหวังต่อการเสริมสร้าง ความร่วมมือในการเสริมพลังผู้สูงอายุในอาเซียน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จะรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 และร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ