ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 18:08 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ให้ความสำคัญกับประเด็น ดังนี้

1. ทบทวนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี และติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปฏิญญาแม่น้ำฮันเพื่อสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี

2. ทิศทางความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต และปรับสาขาความร่วมมือให้สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) ของสาธารณรัฐเกาหลีและกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค บน 3 เสาหลักใหม่ ประกอบด้วย ประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพ และมีความร่วมมือใน 7 สาขาใหม่ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม (4) โครงสร้างพื้นฐาน (5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6) สิ่งแวดล้อม (7) ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่

3. ย้ำเจตนารมณ์ที่ให้ความสำคัญกับ (1) การขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านความร่วมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน (2) ความเจริญรุ่งเรืองจากการแบ่งปันประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและการพัฒนาชนบท การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs (3) การสร้างสันติภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคผ่านความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการป่าไม้และโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ และการกำจัดทุ่นระเบิด โดยใช้กลไกของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขงอื่น ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือ ACMECS

ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสาร ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ