สรุปมติประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2562

ข่าวการเมือง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 18:57 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เสนอ ดังนี้

1. การเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบความตกลงการค้า WTO 3 ปี (ปี 2563 – 2565) ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 0 และกรอบความตกลงการค้าอื่น ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และการบริหารการนำเข้าคราวละ 3 ปี (ปี 2563 - 2565)

2. การเปิดตลาดสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว และมะพร้าวฝอย เนื้อมะพราวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ภายใต้กรอบความตกลง WTO กรอบความตกลงการค้าอื่น คราวละ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) และการบริหารการนำเข้าปีต่อปี

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและเฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO สำหรับปี 2563 - 2565

4. การเพิ่มองค์ประกอบภาคเอกชนในคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช คือ “ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (ด้านมะพร้าว)” เป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช (เพิ่มเติม)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ