ร่างคำมั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 19:09 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างคำมั่นและให้คณะผู้แทนไทยร่วมประกาศคำมั่นดังกล่าวในที่ประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนประกาศคำมั่น ให้กระทรวงต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามที่กระทรวงต่างประเทศ เสนอ

สาระสำคัญของร่างคำมั่น

1. การดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็กผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

2. การให้โอกาสการทำงานสำหรับผู้ที่เดินทางกลับไปแล้วตามกฎระเบียบของไทยและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับเมียนมา

3. การพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

4. แนวทางการใช้การพัฒนาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมพื้นที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและชุมชนท้องถิ่น

5. การเสริมสร้างความสามารถและทักษะที่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบคัดกรองเพื่อคัดแยกผู้ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศออกจากผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติ

6. การนำมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การจัดให้เด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสม

8. การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการทางอาญาโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้โครงการ “ยุติธรรมใส่ใจ”

โดยเป็นการประชุมครั้งแรกที่ประเทศต่างๆแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยตามหลักการการแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบผ่านการประกาศคำมั่น การร่วมประกาศคำมั่นของไทยจึงจะเป็นโอกาสแสดงบทบาทสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเจรจาและการรับรอง GCR ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการนำ GCR ไปปฏิบัติ นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญเช่น การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน การมีระบบคัดกรอบผู้ลี้ภัย การใช้มาตรการแทนการกักตัวเด็กในห้องกัก และส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ