ร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสำหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 19:11 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสำหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง รวมทั้งเห็นชอบให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสำหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม มีเนื้อหาแสดงถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อบรรลุแผนปฏิบัติการเวียนนาฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลกับประเทศทางผ่าน การระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเวียนนาฯ การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดสำหรับการส่งออกจากประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การเข้าถึงแหล่งเงินลงทุนและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างความต้านทางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเชิญชวนให้สมัชชาสหประชาชาติพิจารณาจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ครั้งที่ 3 ในปี 2567

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ