แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 19:16 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

2. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ มีมุข

2. นายทรงศัก สายเชื้อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

3. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

1.1 นายกิติศักดิ์ ขจรภัย (จังหวัดสระบุรี)

1.2 นายนฤทธิ์ คำธิศรี (จังหวัดสกลนคร)

1.3 นายแรม เชียงกา (จังหวัดกาญจนบุรี)

1.4 นางพิชชาภา พลสว่าง (จังหวัดพิจิตร)

1.5 นายเสกสรรค์ สะอาดใจ (จังหวัดเพชรบูรณ์)

1.6 นายไพฑูรย์ ฝางคำ (จังหวัดศรีสะเกษ)

1.7 นายอิทธิ แจ่มแจ้ง (จังหวัดระยอง)

1.8 นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

1.9 นางมนัสนันท์ ปาสาวัน (จังหวัดพะเยา)

1.10 นางบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ (จังหวัดเชียงใหม่)

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2.1 นายภาคภูมิ เพิ่มมงคล (ด้านการบริหารธุรกิจ)

2.2 นายชัยวัฒน์ ปกป้อง (ด้านการเงิน)

2.3 นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร (ด้านการค้าและอุตสาหกรรม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

4. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี (เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562) รวม 8 คน ดังนี้

1. นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ

2. นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)

3. นายสุนทร รักษ์ณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)

4. นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)

5. นายสง่า ขันคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง)

6. นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง)

7. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า)

8. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง)

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บุคคลในลำดับที่ 6 – 8 เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

5. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 8 คน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังนี้

1. นายประทีป เจริญพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการที่ดิน

2. รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรดิน

3. นายธนู มีแสงเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิรูปที่ดิน

4. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมือง

5. นายสันติ บุญประคับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

7. นายชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

8. รองศาสตราจารย์อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

6. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มเติม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอได้เป็นการเฉพาะราย และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

7. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1. รับทราบกรณี นายกิตติพันธ์ ใจดี พ้นจากตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา

2. เห็นชอบแต่งตั้ง บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

8. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอแต่งตั้ง นางประภาศรี บุญวิเศษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

9. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในตำแหน่ง และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

10.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน

2. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

11.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

12.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

2. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

3. นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ