แนวทางการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP)

ข่าวการเมือง Tuesday January 14, 2020 19:03 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง แนวทางการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และมันฝรั่ง ภายใต้พันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement - TNZCEP) และพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (The Thailand-Australia Free Trade Agreement - TAFTA) ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

สาระสำคัญ ดังนี้

1. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาโดยมีสินค้าเกษตรบางรายการที่เป็นสินค้าอ่อนไหว อยู่ภายใต้กลุ่มสินค้าที่ยังคงมีการใช้โควตาภาษี (TRQ) กำหนดปริมาณในโควตาและอัตราภาษีในโควตาในการนำเข้าแต่ละปี ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาโควตาภาษีและเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ในปี 2563

1.1 ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) สินค้าที่จะเปิดเสรี คือ มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่และหอมหัวใหญ่

1.2 ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) สินค้าที่จะเปิดเสรี คือ มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น

2. หลักเกณฑ์การนำเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP)

เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และสินค้าหอมหัวใหญ่

(1) ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่ ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด (แบบ ทอ.7)

(2) ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กำหนด

(3) ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และห้ามจำหน่ายโอนเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่

(4) ให้นำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่

โดยให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่กำหนดหลังการนำเข้าสินค้าในแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการนำเข้าที่กำหนดในแต่ละความตกลง

3. หลักเกณฑ์การนำเข้าตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

สินค้าหัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่ง

(1) ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ามันฝรั่งไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด (แบบ ทอ.7)

(2) ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย หรือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่ พณ. กำหนด

(3) ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหัวพันธุ์มันฝรั่ง/มันฝรั่ง

(4) ให้นำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่

โดยให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานนำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่กำหนดหลังจากการนำเข้าสินค้าในแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการนำเข้าที่กำหนดในแต่ละความตกลง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 มกราคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ