การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

ข่าวการเมือง 21 มกราคม พ.ศ. 2563 17:22 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบการกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547

2. กรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอนุกรรมการที่ คณะกรรมการฯ แต่งตั้งที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้กระทรวงกลาโหม (สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาการกำหนดอัตราเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 สรุปได้ ดังนี้

ตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ [มติคณะรัฐมนตรี (7 กันยายน 2547)]

อัตราเบี้ยประชุมระดับคณะกรรมการ (หน่วย : บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม)

1) ประธานกรรมการ 20,000

2) กรรมการ 16,000

3) รองประธานกรรมการ -

อัตราเบี้ยประชุมระดับคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง (หน่วย : บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม)

1) ประธานอนุกรรมการ 10,000

2) อนุกรรมการ 8,000

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ระดับคณะกรรมการ

1) ประธานกรรมการ อัตราที่ข้าราชการกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน ระดับ 10 (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงในปัจจุบัน)

2) กรรมการ อัตราที่ข้าราชการกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน ระดับ 10 (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงในปัจจุบัน)

3) รองประธานกรรมการ -

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ระดับคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง

1) ประธานอนุกรรมการ ในอัตราที่ข้าราชการกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน ระดับ 9 (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้นในปัจจุบัน)

2) อนุกรรมการ ในอัตราที่ข้าราชการกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน ระดับ 9 (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้นในปัจจุบัน)

เงื่อนไขสำหรับการได้รับเบี้ยประชุม : ให้ได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุม โดยกำหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน และจะต้องเข้าร่วมประชุมในเดือนนั้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 มกราคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ