ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม

ข่าวการเมือง 21 มกราคม พ.ศ. 2563 17:25 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 46 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2564 – 2567 วงเงินรวมทั้งสิ้น 179,671.1980 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 36,384.2000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. กรมทางหลวง จำนวน 41 โครงการ วงเงินรวม 170,665 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2564 : 34,133 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 : 51,199.5000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 : 51,199.5000 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2567 : 34,133 ล้านบาท)

2. กรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 3,151 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2564 : 630.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 : 1,260.4000 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2566: 1,260.4000 ล้านบาท)

3. กรมท่าอากาศยาน จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 3,800 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2564 : 760 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 : 760 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 : 1,140 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2567 : 1,140 ล้านบาท)

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1 โครงการ วงเงินรวม 2,055.1980 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2564 : 861 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2565 : 1,194.1980 ล้านบาท)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 มกราคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ