แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง 21 มกราคม พ.ศ. 2563 17:55 น. —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก ศธ. และ รองโฆษก ศธ. ตามคำสั่ง ศธ. ที่ สป 1176/2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก ศธ. และรองโฆษก ศธ. สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดังนี้
         1. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษก ศธ.
         2. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองโฆษก ศธ.

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
         1. นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี ผู้อำนวยการกองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         2. นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         3. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน

         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2563 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน
         เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 และกำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านการคลัง ด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
         1. องค์ประกอบ
           1.1 รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ
           1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ
           1.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ
           1.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
           1.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
           1.6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ
           1.7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
           1.8 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการ(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
           1.9 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
           1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
           1.11 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
           1.12 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
           1.13 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
           1.14 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรรมการ
           1.15 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
           1.16 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
           1.17 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการ
           1.18 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ
           1.19 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ
           1.20 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
           1.21 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา กรรมการพิเศษภาคตะวันออก
           1.22 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ และเลขานุการ
           1.23 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
           1.24 ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
           1.25 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
           1.26 ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
           ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการก็ได้
         2. หน้าที่และอำนาจ
           1.1 กำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2561 ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อน
           1.2 กำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง ด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการดำเนินการต่อไป
           1.3 จัดทำโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
           1.4 รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างสม่ำเสมอหรือมีเหตุอันควร
           1.5 เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นควร
           1.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น
           1.7 ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

         สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 มกราคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ