ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday February 18, 2020 17:15 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

อก. เสนอว่า

1. โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 บัญญัติให้เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือบางส่วนของมาตรฐานก็ได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการตราเป็น “พระราชกฤษฎีกา” เป็นการออก “กฎกระทรวง”

2. อก. ได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5521 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน โดยปรับปรุงถ้อยคำ “ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎีกา ... ใช้บังคับ” เป็น “ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”

3. อก. ได้พิจารณาความเหมาะสมของการเสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยการออกเป็นกฎกระทรวง แทนการตราเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1231 – 2560

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ