การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษว่าด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ข่าวการเมือง Tuesday February 18, 2020 18:23 —มติคณะรัฐมนตรี

การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษว่าด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงฯ ฉบับดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีสาระสำคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ผ่านการดำเนินการต่าง ๆ เช่น (1) การจัดการประชุมผู้นำอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในเวลาที่เหมาะสม (2) การส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายและการแลกเปลี่ยนผ่านกลไกความร่วมมืออาเซียน – จีน ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (3) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ประสบการณ์การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (4) การแบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง (5) การใช้ประโยชน์จากปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน – จีน ในการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากของการแพร่ระบาด โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ (6) การลดผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ

การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษว่าด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ