ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday March 3, 2020 17:12 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. กำหนดให้มีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Zoological Park Organization of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “ZPOT” และจะให้มีตราเครื่องหมายขององค์การตามที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้ และให้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่นและจะตั้งสำนักงานสาขาขึ้น ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได้

2. กำหนดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการสวนสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดำเนินการรวบรวมหรือส่งเสริมการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ การศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่ประชาชน และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมและจัดให้มีการดำเนินการบำรุงและเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดเพื่อรักษาและอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ขององค์การ มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และสามารถกู้ยืมเงิน ซึ่งถ้าเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

3. กำหนดให้ทุนขององค์การประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 40 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 เมื่อได้หักหนี้สินแล้ว เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุน และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ รวมทั้งเงินที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

4. กำหนดให้มีคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

5. กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด สำหรับประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้าง อาจได้รับเงินบำเหน็จ หรือเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

6. กำหนดบทเฉพาะกาล

6.1 กำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้ขององค์การสวนสัตว์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้

6.2 กำหนดให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้

6.3 กำหนดให้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิม สำหรับผู้อำนวยการขององค์การสวนสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ