ร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday March 3, 2020 17:13 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดคำนิยามและแก้ไขรูปแบบ ความหมาย ลักษณะและตัวอย่างของเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์จราจร สัญญาณจราจร ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานเครื่องหมายจราจร ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังนี้

1. กำหนดความหมาย ตัวอย่าง และแบ่งเครื่องหมายจราจร เป็นป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

2. กำหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอย่าง และแบ่งป้ายจราจร เป็นป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

3. กำหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอย่าง และแบ่งเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเป็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน

4. กำหนดความหมาย และตัวอย่างของอุปกรณ์จราจร

5. กำหนดความหมายของสัญญาณจราจร ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณไฟและสัญญาณธง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ