วันป่าชายเลนแห่งชาติ

ข่าวการเมือง Tuesday March 3, 2020 17:48 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ทส. รายงานว่า

1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการบุกรุก ทำลาย และเปลี่ยนสภาพไปเป็นแหล่งทำนากุ้ง นาเกลือ แหล่งชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์อื่น ๆ เป็นจำนวนมาก จากเมื่อปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีป่าชายเลนประมาณ 2,200,000 ไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2534 ป่าชายเลนคงเหลืออยู่ประมาณ 1,090,000 ไร่ และถูกเปลี่ยนสภาพไปถึง 1,110,000 ไร่ ซึ่งการลดลงของป่าชายเลนส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญต่อป่าชายเลนส่งผลให้รัฐบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ร่วมกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 1,534,584 ไร่ (เพิ่มขึ้น 444,584 ไร่ จากปี พ.ศ. 2534)

2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

3. การประกาศให้มีวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษา ปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป โดย ทส. จึงได้พิจารณาวันที่เหมาะสมในการประกาศให้วันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี สื่บเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกและส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง

4. แนวทางการดำเนินงาน จัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนในวันป่าชายเลนแห่งชาติในทุก ๆ ปี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ