ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้า

ข่าวการเมือง Tuesday March 24, 2020 18:56 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2020 – 2022

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2020 – 2022 ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ให้ อว. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง อว. แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2020 – 2022 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง อว. และกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสนับสนุนจากฝ่ายฮังการี ฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่ผู้รับทุนชาวไทย จำนวน 40 ทุนต่อปี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก เดือนละ 40,000 โฟรินต์ฮังการี (ประมาณ 4,171 บาท) และสิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับเงินที่จ่ายครั้งเดียวเป็นจำนวน 400,000 โฟรินต์ฮังการี (ประมาณ 41,710 บาท) โดยมีสาขาที่สนับสนุน ดังนี้ 1) ปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชา (1) วิทยาศาสตร์การเกษตร (2) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร์ (ให้ความสำคัญแก่สาขาวิศวกรรมการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) ศิลปศาสตร์ 2) ปริญญาโท ได้แก่ สาขาวิชา (1) วิทยาศาสตร์การเกษตร (2) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร์ (ให้ความสำคัญแก่สาขาวิศวกรรมการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) พุทธศาสตร์ (9) ประวัติศาสนา และ (10) ศาสนศึกษา 3) ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา

2. การสนับสนุนจากฝ่ายไทย ให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนหรือทุนการศึกษาบางส่วนแก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี เพื่อศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา ระหว่างปี ค.ศ. 2020 -2022

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ