ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

ข่าวการเมือง Tuesday March 31, 2020 17:54 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้

1. อนุมัติในหลักการ

1.1 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ....

1.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล

รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

2.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือ

2.2 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) และบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2.3 ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าว

2.4 ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว และจัดเก็บอัตลักษณ์ (Iris scan) ของคนต่างด้าว และ

2.5 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว

สาระสำคัญของร่างประกาศ

1. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

1.2 กำหนดให้คนต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจำเรือมี 2 กรณี คือ 1.2.1 กรณีพิเศษ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) โดยคนต่างด้าวไม่จำต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แต่ต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุและได้รับการตรวจลงตราโดยมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า

1.2.2 กรณีทั่วไป คนต่างด้าวจะต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

1.3 การพิจารณาออกหนังสือคนประจำเรือ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.3.1 เจ้าของเรือจัดทำหนังสือสัญญาจ้าง โดยอย่างน้อยต้องมีการกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และให้เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างและลงลายมือชื่อกำกับไว้

1.3.2 คนต่างด้าวต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1.3.3 การจ้างคนประจำเรือทำหน้าที่แรงงานประมงต้องไม่เกินจำนวนที่เจ้าของเรือสามารถจ้างได้ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย สำหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส การจ้างคนประจำเรือทำหน้าที่แรงงานประมง ต้องไม่เกินห้าคน

1.4 กำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือที่กรมประมงออกให้ ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 30 มีนาคม 2563 และคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือกรณีทั่วไปสามารถยื่นขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือได้

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดยกเว้นให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุ และได้รับการตรวจลงตราโดยมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า และระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้มาขึ้นทะเบียนและยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือกลุ่มนี้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปีได้ ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะออกนอกบริเวณท่าเทียบเรือประมง คนต่างด้าวผู้นั้นจะต้องได้รับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มีนาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ