การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข่าวการเมือง Tuesday March 31, 2020 18:00 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินที่จะจัดสรรจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) เพื่อการเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการขยายการดำเนินงาน จำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (คณะกรรมการกองทุนฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (21 มกราคม 2563) อนุมัติการขยายทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 20,000 ล้านบาท (จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท) โดยในส่วนของปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลัง (กค.) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) เพิ่มทุน จำนวน 6,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จัดทำแผนการขอรับจัดสรรเงินเพื่อการเพิ่มทุนจากกองทุนฯ โดยให้เหตุผลความจำเป็นว่า ธ.ก.ส. มีแผนการขยายงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งด้านการอำนวยสินเชื่อและการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปีบัญชี 2563 มีการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 101,000 ล้านบาท โดยในส่วนนี้เป็นการขยายสินเชื่อเพิ่มเติมจากแผนงานปกติจำนวน 7 โครงการ รวมวงเงิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งจากการประมาณการเติบโตของสินเชื่อปีบัญชี 2563 – 2567 พบว่า ในกรณีที่ไม่มีการเพิ่มทุนในปีบัญชี 2563 จะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เป็นร้อยละ 11.37 และเท่ากับ 8.08 ในภาวะวิกฤตที่มีสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากคุณภาพหนี้ที่ลดลง ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ร้อยละ 8.5) ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมให้ ธ.ก.ส. พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมความสามารถในการขยายสินเชื่อ ความสามารถในการบริหารจัดการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน (pre-emptive) ตามแผนการดำเนินงานที่ ธ.ก.ส. เสนอ รวมทั้งให้ ธ.ก.ส. รายงานผลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้กองทุนฯ ทราบ เป็นประจำทุกเดือนด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ