การลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ข่าวการเมือง Tuesday March 31, 2020 18:14 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. ลดหย่อนค่ารายปีสำหรับใช้ในการคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้คิดค่ารายปีเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 65,661,587.01 บาท ซึ่งคำนวณเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่ากับ 8,207,698.38 บาท

2. มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน (พน.) จัดทำรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับจากการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 27 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สาระสำคัญของเรื่อง

1. เดิมกระทรวงพลังงานได้เคยเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อนค่ารายปีเพื่อลดภาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ต้องชำระให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตั้งแต่ปี 2552-2558 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ (อบต. คลองเปียะ) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับการประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงไฟฟ้าจะนะมาโดยตลอด โดยค่าเช่ามาตรฐานกลางที่ อบต. คลองเปียะ ใช้ในการคำนวณค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงไฟฟ้าจะนะสูงกว่าที่ กฟผ. คำนวณได้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่ามาตรฐานกลางอื่น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิงซึ่งมีพื้นที่ติดกันกับโรงไฟฟ้าจะนะ หรือเทศบาลอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีความเจริญมากกว่า ซึ่ง กฟผ. เห็นว่าจำนวนเงินที่ประเมินนั้นสูงเกินไปและเกินกว่าที่ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจะรับภาระได้ ต่อมาในปี 2559-2561 กฟผ. (โรงไฟฟ้าจะนะ) ได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งคำนวณจากบัญชีราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนตามที่ กฟผ. คำนวณได้ (ไม่ได้นำเสนอขอคณะรัฐมนตรี) เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กำหนดบัญชีราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนเพื่อใช้ในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 (เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ)

2. สำหรับปี 2562 กระทรวงพลังงาน ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ อบต. คลองเปียะ ดำเนินการลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2562 ให้โรงไฟฟ้าจะนะ เนื่องจาก อบต. คลองเปียะ ได้ประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะสูงกว่าค่ารายปีที่ กฟผ. ประเมิน ดังนี้

       การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562         ค่ารายปี (บาท)   ค่าภาษี (บาท)
       อบต. คลองเปียะ                   143,337,576.45  17,917,197.06
       กฟผ.                        36,904,806.65   4,613,100.83
       ส่วนต่าง                      106,432,769.80  13,304,096.23

3. กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติร่วมกันเกี่ยวกับการขอลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะของ กฟผ. ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ อบต. คลองเปียะ และ กฟผ. แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ในครั้งนี้ กระทรวงการคลังจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อนค่ารายปีสำหรับใช้ในการคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะของ กฟผ. ประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมดังกล่าว โดยให้คิดค่ารายปีเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 65,661,587.01 บาท ซึ่งคำนวณเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่ากับ 8,207,698.38 บาท

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ