ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวการเมือง Tuesday March 31, 2020 18:36 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 เครื่อง วงเงิน 832.50 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 [เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 เครื่อง] จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ วงเงินรวมจำนวน 720.00 ล้านบาท เป็นวงเงินจำนวน 832.50 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว เป็นเงินจำนวน 44.76 ล้านบาท รวมทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 877.26 ล้านบาท

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ