แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday March 31, 2020 19:10 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รง. มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้งานด้านการสื่อสารองค์กร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมที่แต่งตั้ง นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานชุดใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

2. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ

(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ

(3) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ

(4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ

(5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ

(6) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ

(7) อธิบดีกรมสรรพากร เป็นกรรมการ

(8) อธิบดีกรมศุลกากร เป็นกรรมการ

(9) อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการ

(10) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ

(11) อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการ และเลขานุการ

โดยให้สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาราชการแทน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

5. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รวม 3 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังนี้

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็น ประธานกรรมการ

2. นายเบญจพล นาคประเสริฐ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายราม สุภา เป็น กรรมการภาคเอกชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

6. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 10 รูป/คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้

1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)

2. นายสันติ เสือสมิง

3. นายมาโนช แจ้งมุข

4. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)

5. นายกิตติพันธ์ ใจดี

6. นายปรารพ เหล่าวานิช

7. นายกล้า สมตระกูล 8. นายบัญชา พงษ์พานิช 9. นายอภิชัย พันธเสน 10. นายเกริก มีมุ่งกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

7. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้

1. นายวิชิต แสงทองสถิตย์ กรรมการ

2. นายพิพัฒน์ ขันทองกรรมการ

3. นายอิทธิ พงศ์อุสรา กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มีนาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ