รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

ข่าวการเมือง Tuesday April 7, 2020 19:36 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป และ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2561) เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ประกอบด้วย

ผลการพัฒนาระบบราชการไทยที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการก้าวสู่สากล โดยมีผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ด้านการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

1.1.1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ดังนี้ (1) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point) เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบกเพื่อจัดเจ้าหน้าที่และนำงานมาบริการแก่ประชาชนในศูนย์การค้าต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฯลฯ (2) การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) (3) ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ (Government Innovation Lab) เช่น การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลได้นำ Application และตู้ Kiosk มาใช้ในการจัดการระบบคิวต่อเนื่อง (4) การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business) การปรับปรุงบทบาทภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมและยกระดับการให้บริการประชาชนและ การประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

1.1.2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือถือ ดังนี้ (1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ (4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1.3 การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ

1.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและภาคประชาสังคม

1.3 ด้านการก้าวสู่สากล โดยการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และดำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จนเกิดเป็นเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance Network) ขึ้น

นอกจากกรอบแนวทางในการดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า การพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตควรมีทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ดังนี้

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

(2) ภาครัฐที่บริหารงานแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ และมีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ

(3) ภาครัฐที่มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

(4) ภาครัฐที่มีวิธีการทำงานที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้

(5) ภาครัฐที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

2. ส่วนที่ 2 รายงานการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ (1) วิสัยทัศน์ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (2) โครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 กอง 1 สำนัก 2 กลุ่ม 1 ศูนย์ เป็นต้น

2.2 ผลการดำเนินงานที่จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้ง ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ของสำนักงาน ก.พ.ร. และผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

(1) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง

(3) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(5) การต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ

(6) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 เมษายน 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ