ขอความเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ บางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา

ข่าวการเมือง Wednesday April 15, 2020 17:08 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้จัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม 2) สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักของอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ 3) เพื่อภารกิจเสริมความมั่นคงด้านน้ำของฐานทัพเรือพังงา รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 4 ปี (ปี 2564 - 2567) วงเงินงบประมาณ 659 ล้านบาท โดยพื้นที่ของโครงการ จำนวน 1,250 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ ในท้องที่บ้านลำรู ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทั้งหมด กรมชลประทานจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ โดยได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ เนื้อที่ 1,250 ไร่ ด้วยแล้ว โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมชลประทานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทานจะต้องควบคุมไม่ให้มีผู้ประกอบการแพ และบุคคลใด ๆ เข้าไปครอบครองพื้นที่น้ำและพื้นที่ขอบอ่างเก็บน้ำโดยเด็ดขาด ในการออกแบบและก่อสร้างเส้นทางเพื่อเข้าไปบริเวณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทานจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการทำลายหรือสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ดำเนินการเฉพาะในส่วนพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เพิกถอนออกจากอุทยานแห่งชาติเท่านั้น ภายหลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ ให้กรมชลประทานส่งมอบคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกครั้งโดยเร็ว เป็นต้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 เมษายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ