ขออนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

ข่าวการเมือง Tuesday May 5, 2020 18:20 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย (Global Fund to Flight AIDS, Tuberculosis and Malaria : GFATM) ปีละ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุนของ สธ. เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว จำนวน 46.5 ล้านบาท

สาระสำคัญของเรื่อง

สธ. รายงานว่า

1. กองทุนโลกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย ซึ่งระบาดในประเทศกำลังพัฒนาและได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของประเทศไทยในรูปแบบของการป้องกัน ควบคุม และรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันคิดเป็นมูลค่ามากกว่าห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงช่วยลดปัญหาสาธารณสุขจากโรคดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เช่น อัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการของประเทศไทยที่เข้มแข็ง ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อและผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมากขึ้น อัตราการหายจากวัณโรคสูงขึ้น ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และที่กลับเป็นซ้ำได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติในอัตราร้อยละ 82.9 อัตราผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ 25 ในปี 2562 นอกจากนี้ การสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ ทำให้ประเทศไทยสามารถขยายการดำเนินงานไปยังกลุ่มเฉพาะได้ เช่น แรงานต่างด้าว เป็นต้น และทำให้ประชาชนในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยากจน สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ดังนั้น การขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกฯ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนโลกฯ ให้มีความคล่องตัวและต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการยืนยันว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในการจัดการกับโรคดังกล่าว และกองทุนโลกฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในประเทศไทย ประมาณปีละ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. สธ. ได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555 จำนวนเงินปีละ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มเป็นปีละ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2557-2562 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วในปี 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กองทุนโลกฯ มีความต่อเนื่อง สธ. จึงขอขยายเวลาจ่ายเงินอุดหนุนต่อไปอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567) เป็นจำนวนเงินปีละ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุนของ สธ. (สธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 46.50 ล้านบาท แล้ว)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 พฤษภาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ