“พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19”

ข่าวการเมือง Tuesday May 19, 2020 17:26 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19” ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กิจกรรม/การดำเนินการ และรายละเอียดกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน

1. การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บท “รตนสูตร” เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ประชาชน

รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้ดำเนินการทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค ให้มีการเจริญพระพุทธมนต์บท “รตนสูตร” พร้อมกันในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยส่วนกลางกำหนดจัดที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยวัดราชบพิธฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัด สำหรับในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดในวัดที่แต่ละจังหวัดกำหนด ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT และช่อง 9 MCOT HD ในการนี้ พศ. ได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์บท “รตนสูตร” จำนวน 10,000 เล่ม สำหรับถวายวัดที่ประกอบพิธีและมอบให้แก่ประชาชนที่สนใจด้วย

2. การรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พศ. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำร่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 7 วัด ประกอบด้วย

1. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

2. วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

5. วัดปากน้ำภาษีเจริญ

6. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

7. วัดระฆังโฆสิตาราม

ในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ พศ. จังหวัดทุกจังหวัดประสานความร่วมมือกับคณะจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 150 วัด

3. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานกัปปิยภัณฑ์ เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยแจกพระสงฆ์ทั่วประเทศ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 2 ล้านบาท ประทานเป็นทุนประเดิมสำหรับจัดหาหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานถวายแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

4. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โรงทาน) ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก

ศูนย์ช่วยเหลือฯ ได้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่ายให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีกร พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใด ๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมจำนวน 42,186 วัด โรงทาน 804 ศูนย์ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-6 พฤษภาคม 2563)

5. พศ. และองค์กรคณะสงฆ์สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค COVID-19 วงเงิน 21.36 ล้านบาท ดังนี้

1.1) อุดหนุนวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด ๆ ละ 50,000 บาท รวม 3.80 ล้านบาท และ

1.2) อุดหนุนวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับอำเภอ ๆ ละ 20,000 บาท รวม 17.56 ล้านบาท

2) งบประมาณจากกองทุน “วัดช่วยวัด” พ.ศ. 2562 วงเงิน 24 ล้านบาท ได้จัดสรรให้กับวัดและพระภิกษุสามเณร ในลักษณะสมทบรายหัว ๆ ละ 40 บาท จำนวน 20,000 รูป (งวดแรก) จากวัดที่ พศ. จังหวัดรายงานและรับรองข้อมูลวัดที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤษภาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ