รายงานผลการเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 (Winter Youth Olympic Games 2020)

ข่าวการเมือง Tuesday June 30, 2020 18:44 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 (Winter Youth Olympic Games 2020) และการประชุมร่วมกับประธานและคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 (Winter Youth Olympic Games 2020) และการประชุมร่วมกับประธานและคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (The International Olympic Committee: IOC) ณ สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 นักกีฬาไทย จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทสกี ซึ่งแม้จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว แต่นักกีฬาทุกคนทำผลงานเป็นที่น่าพอใจและเป็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

2. การประชุมร่วมกับประธานและคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 2569) [คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 ตุลาคม 2561) เห็นชอบในหลักการแล้ว] และขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าประเทศไทยจะต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาทุกรูปแบบ และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารต้องห้ามในวงการกีฬาภายในประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ IOC ได้แนะนำให้ประเทศไทยทำหนังสือถึงองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) เพื่อแสดงจุดยืนและความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการใช้สารต้องห้ามอย่างเร่งด่วน และขอให้หน่วยงานของไทยที่กำกับดูแลเรื่องสารต้องห้ามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบสารต้องห้ามนานาชาติ(International Testing Agency: ITA) และ WADA

นอกจากนี้ คณะกรรมการ IOC ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ IOC ในการปรับปรุงกีฬาโอลิมปิกเยาวชนให้มีความทันสมัยโดยใช้ชื่อว่า YOG 2.0 มุ่งเน้นให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ขยายการจัดการแข่งขันออกไปยังประเทศ ใหม่ ๆ ประหยัดงบประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของสังคม และทำให้เมืองเจ้าภาพได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 มิถุนายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ