ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Thursday August 13, 2020 18:13 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) องค์ประกอบ กอช. เดิม

1. รองประธานกรรมการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2. กรรมการ

2.1 รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.2 ผู้บริหารส่วนราชการ/องค์กรในกำกับของส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3. ฝ่ายเลขานุการ : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบ กอช. ใหม่

1. รองประธานกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

2. กรรมการ

2.1 รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2.2 ผู้บริหารส่วนราชการ/องค์กรในกำกับของส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เปลี่ยนชื่อจากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือผู้แทน

3. ฝ่ายเลขานุการ : เปลี่ยนเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. ปรับปรุงอำนาจและหน้าที่ของ กอช.

อำนาจและหน้าที่ของ กอช. เดิม

1. พิจารณากลั่นกรองและทบทวนแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

2. กำหนดแผนงานและโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะรัฐมนตรีทราบ อำนาจและหน้าที่ของ กอช. ใหม่

1. กำหนดทิศทางนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และกำหนดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

2. ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่กำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต มีการสร้างและประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายแผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและรายสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่กำหนด รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 สิงหาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ