การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48

ข่าวการเมือง Tuesday September 8, 2020 17:53 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตราร้อยละ 10 ตามสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะลอ่าวไทย G1/48 ให้แก่บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว พน.จะออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

พน. รายงานว่า แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48 อยู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนห่างจากชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม จำนวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมกระเหนือ ขนาด 161.14 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมกระเหนือส่วนขยาย ขนาด 10.75 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ 171.89 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่สงวนคงเหลือ (พื้นที่ที่บริษัทผู้ถือสัมปทานยังไม่ได้เข้าสำรวจ) จำนวน 56.96 ตารางกิโลเมตร

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 พฤศจิกายน 2549) อนุมัติให้สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48 ต่อมาได้มีการโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานปิโตรเลียมระหว่างภาคเอกชนหลายครั้ง ซึ่งในครั้งนี้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. ได้ขอโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ในสัมปทานดังกล่าว ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตราร้อยละ 10 ให้กับบริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

วันที่: ภายหลังจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์: มีการแจ้งโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ให้กับบริษัทในเครือเดียวกัน1
ถือสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทาน: บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด = สัดส่วนร้อยละ 60

: บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.= สัดส่วนร้อยละ 10

: บริษัท Tap Energy (Thailand) Pty Ltd = = สัดส่วนร้อยละ 30

วันที่: ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเรื่องนี้
เหตุการณ์: บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานให้กับบริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด
ถือสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทาน: บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้รับโอน) = สัดส่วนร้อยละ 70

: บริษัท Tap Energy (Thailand) Pty Ltd (รับทราบและยินยอมแล้ว) = สัดส่วนร้อยละ 30

หมายเหตุ: 1 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 บัญญัติให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานให้แก่บริษัทในเครือได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาต

คณะกรรมการปิโตรเลียมในการประชุมครั้งที่ 6/2563/557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และ พน. พิจารณาการขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมดังกล่าวแล้วเห็นว่า บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ขอรับโอนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นผู้รับสัมปทานตามที่กำหนดในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จึงเห็นควรอนุญาตให้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งบริษัทถืออยู่ในอัตราร้อยละ 10 ให้แก่บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และให้ พน. ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียม เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 กันยายน 2563

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ