ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday September 15, 2020 18:07 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทานเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใด ๆ ในเขตทางหลวงก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับที่ไม่ได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง หรือได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง แต่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องมาชำระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กำหนด นับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป หากไม่นำมาชำระภายในกำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงมีหนังสือเพิกถอนการอนุญาต

กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน ดังนี้

ลำดับ / ประเภท/ลักษณะ

ค่าใช้พื้นที่เขตทางหลวง / อัตรา - บาท/หน่วย/ปี

1 ป้ายบอกทาง

1.1 ป้ายชี้ทาง/7,000/ บาท/ป้าย/ปี

1.2 ป้ายติดตั้งข้างทาง/ 11,000/ บาท/ป้าย/ปี

1.3 ป้ายชนิดแขวนยื่น / 45,000/ บาท/ป้าย/ปี

1.4 ป้ายชนิดคร่อมผิวจราจร/124,000/ บาท/ป้าย/ปี

2 สะพาน/1,600/ บาท/ตารางเมตร/ปี

3 อุโมงค์/110/ บาท/ตารางเมตร/ปี

4 ระบบราง

4.1 ระบบรางอยู่เหนือผิวดินขึ้นไป/1,600/ บาท/ตารางเมตร/ปี

4.2 ระบบรางอยู่ใต้ผิวดินลงไป/110/ บาท/ตารางเมตร/ปี

5 อุปกรณ์

5.1 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวไม่เกิน 0.25 เมตร/ 10/บาท/หน่วยนับ/ปี

5.2 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวมากกว่า 0.25 เมตร แต่ยาวไม่เกิน 1.00 เมตร/100/บาท/หน่วยนับ/ปี

5.3 อุปกรณ์ด้านยาวสุดยาวมากกว่า 1.00 เมตร /200/บาท/หน่วยนับ/ปี

6 อาคารหรือสิ่งอื่น ๆ /100/ บาท/ตารางเมตร/ปี

7 การปักเสา

เสาสูงไม่เกิน 12 เมตร / 30/บาท/ต้น/ปี

เสาสูงมากกว่า 12 เมตร แต่สูงไม่เกิน 16 เมตร/ 60/บาท/ต้น/ปี

เสาสูงมากกว่า 16 เมตร/200/บาท/ต้น/ปี

8 การพาดสาย

สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 40 มิลลิเมตร / 80/ บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 40 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร/160/ บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 80 มิลลิเมตร/310/ บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

9 การร้อยสายไปในท่อของผู้อนุญาต

สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 40 มิลลิเมตร / 10/ บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 40 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร/ 20/ บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 80 มิลลิเมตร/ 40/ บาท/กิโลเมตร/เส้น/ปี

10 การวางท่อ

10.1 การวางท่อน้ำใต้ระดับผิวดิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร /400/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 150 มิลลิเมตร/600/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร/800/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 400 มิลลิเมตร/1,500/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 400 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร/3,600/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร/7,100/ บาท/กิโลเมตร/ปี

10.2 การวางท่อน้ำเหนือระดับผิวดิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร /7,100/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 150 มิลลิเมตร/ 10,600/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร/ 14,200/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 400 มิลลิเมตร/ 28,300/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 400 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร/ 70,700/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร/142,300/ บาท/กิโลเมตร/ปี

11 การวางท่อร้อยสายโทรคมนาคม

11.1 การวางท่อร้อยสายโทรคมนาคมใต้ระดับผิวดิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร/300/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 120 มิลลิเมตร /500/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 120 มิลลิเมตร/900/ บาท/กิโลเมตร/ปี

11.2 การวางท่อร้อยสายโทรคมนาคมเหนือระดับผิวดิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร/900/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 120 มิลลิเมตร /1,700/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 120 มิลลิเมตร/3,400/ บาท/กิโลเมตร/ปี

12 การวางท่อร้อยสายไฟฟ้า

12.1 การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ระดับผิวดิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร/100/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร/200/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร /400/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร/800/ บาท/กิโลเมตร/ปี

12.2 การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าเหนือระดับผิวดิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร/400/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร/800/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร /1,500/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร/2,900/ บาท/กิโลเมตร/ปี

13 การวางท่อเชื้อเพลิงใต้ระดับผิวดิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร /800/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 150 มิลลิเมตร/1,100/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร/1,500/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 400 มิลลิเมตร/2,900/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 400 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร/7,100/ บาท/กิโลเมตร/ปี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร/ 14,200/ บาท/กิโลเมตร/ปี

14 อาคารหรืออุปกรณ์/100/ บาท/ตารางเมตร/ปี

หมายเหตุ

1. ในการคิดค่าใช้เขตทางหลวง เศษของตารางเมตร เมตร หรือกิโลเมตร ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม

2. การจัดเก็บค่าใช้เขตทางหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการ ให้ชำระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา 500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง

2.2 กิจกรรมเพื่อให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการให้จัดเก็บร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด

2.3 กิจกรรมเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมที่แสวงหากำไรหรือเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ขออนุญาต ให้จัดเก็บตามอัตราที่กำหนด

3. กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ให้ชำระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา 500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ